Thông tin tuyển dụng
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
"Nhân viên Lễ tân; Kế toán Công nợ; Trình Dược viên; Nhân viên Giao hàng - Thu tiền" THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: "Nhân viên Lễ tân; Kế toán Công nợ; Trình Dược viên; Nhân viên Giao hàng - Thu tiền"
(15/03/2017) Các vị trí tuyển:
    1/ Nhân viên Lễ Tân
    2/ Kế toán Công nợ
    3/ Trình Dược viên
    4/ Nhân viên Giao hàng, Thu tiền
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: "PTGĐ Công nghiệp;
PTGĐ Kinh doanh; GĐ Sản phẩm; PGĐ Chi nhánh;
KTT Chi nhánh; Nhân viên phụ trách tuân thủ" THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: "PTGĐ Công nghiệp; PTGĐ Kinh doanh; GĐ Sản phẩm; PGĐ Chi nhánh; KTT Chi nhánh; Nhân viên phụ trách tuân thủ"
(20/02/2017)

Các vị trí tuyển:
    1/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI CÔNG NGHIỆP
    2/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH
    3/ GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM
    4/ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
    5/ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHI NHÁNH
    6/ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH TUÂN THỦ