8.5 Chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Dometin Dometin
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
Cinnarizin 25mg Cinnarizin 25mg
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
Dofexo 60mg Dofexo 60mg
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
Cetirizin 10mg Cetirizin 10mg
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
Loratadin 10mg Loratadin 10mg
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
Clorpheniramin maleat 4mg Clorpheniramin maleat 4mg
(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)