8.10 Điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid - base

Oresol 245 Oresol 245
(Thuốc điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid - base)