8.1 Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế

Prednison 5mg Prednison 5mg
(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
Prednison 5mg (Cam) Prednison 5mg (Cam)
(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
Domenol 16 mg Domenol 16 mg
(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
Domenol 4 mg Domenol 4 mg
(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)