6.2 Chống nôn

Dotium (Domperidon 10mg) Dotium (Domperidon 10mg)
(Thuốc chống nôn)