6.1 Kháng axit và thuốc chống loét khác

Ranitidin Ranitidin
(Kháng axit và thuốc chống loét khác)
Pantoprazol 40mg Pantoprazol 40mg
(Kháng axit và thuốc chống loét khác)
Dorokit Dorokit
(Kháng axit và thuốc chống loét khác)
Omeprazol 20mg Omeprazol 20mg
(Kháng axit và thuốc chống loét khác)
Lansoprazole 30mg Lansoprazole 30mg
(Kháng axit và thuốc chống loét khác)