4.1 Giảm đau không opi - hạ sốt - chống viêm không steroid

Dosidiol Dosidiol
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Piroxicam 20mg Piroxicam 20mg
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dotoux Plus (tên cũ Rhumex) Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dopagan 650mg Dopagan 650mg
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dopagan 500mg (Viên nén dài) Dopagan 500mg (Viên nén dài)
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dopagan 500mg (Viên nén) Dopagan 500mg (Viên nén)
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Meloxicam 7,5 mg Meloxicam 7,5 mg
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Celecoxib Celecoxib
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dopagan Baby Dopagan Baby
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Paracetamol F.B Paracetamol F.B
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Dozoltac (Para + Chlorphe) Dozoltac (Para + Chlorphe)
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
Mefenamic 500mg Mefenamic 500mg
(Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)