4. Giảm đau, hạ sốt

 • Dosidiol Dosidiol
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Piroxicam 20mg Piroxicam 20mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dotoux Plus (tên cũ Rhumex) Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan 650mg Dopagan 650mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan 500mg (Viên nén dài) Dopagan 500mg (Viên nén dài)
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan 500mg (Viên nén) Dopagan 500mg (Viên nén)
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Meloxicam 7,5 mg Meloxicam 7,5 mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Celecoxib Celecoxib
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan Baby Dopagan Baby
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Paracetamol F.B Paracetamol F.B
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dozoltac (Para + Chlorphe) Dozoltac (Para + Chlorphe)
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Mefenamic 500mg Mefenamic 500mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan 500mg (Viên nang) Dopagan 500mg (Viên nang)
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan-Effervescent 500mg Dopagan-Effervescent 500mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan-Effervescent 250mg Dopagan-Effervescent 250mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan-Effervescent 80mg Dopagan-Effervescent 80mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Dopagan-Effervescent 150mg Dopagan-Effervescent 150mg
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Doaxan-S Doaxan-S
  (Thuốc giảm đau không có opi, thuốc hạ sốt, chống viêm không Steroide)
 • Donova Donova
  (Thuốc chống thoái hóa khớp)