2.2 Nhóm phụ trị bệnh tiểu đường

Aspamic (Aspartam 35mg) Aspamic (Aspartam 35mg)
(Nhóm phụ trị bệnh tiểu đường)