2.1 Insulin và nhóm hạ đường huyết

Dorobay 100mg Dorobay 100mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Dorobay 50mg Dorobay 50mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Glucofine 1000mg Glucofine 1000mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Glucofine 850mg Glucofine 850mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Glucofine 500mg Glucofine 500mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Gliclazid 80mg Gliclazid 80mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Dorocron - MR Dorocron - MR
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)
Glibenclamid 5mg Glibenclamid 5mg
(Insulin và nhóm hạ đường huyết)