1.6 Điều trị rối loạn lipid huyết

Dorosur 10mg Dorosur 10mg
(Thuốc điều trị rối loạn Lipit huyết)
Simvastatin 20mg Simvastatin 20mg
(Thuốc hạ Lipit huyết)
Lovastatin 20mg Lovastatin 20mg
(Thuốc điều trị rối loạn Lipit huyết)
Fenofibrat 200mg Fenofibrat 200mg
(Thuốc điều trị rối loạn Lipit huyết)
Dorotor 20mg Dorotor 20mg
(Thuốc điều trị rối loạn Lipit huyết)
Atorvastatin 20mg Atorvastatin 20mg
(Thuốc điều trị rối loạn Lipit huyết)